Klubbens medlemmer indkaldes til Ordinær Generalforsamling fredag d. 22. februar Kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og Udvalgenes beretning for det forløbne år
3. Klubbens fremtidige arbejde
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Forelæggelse af det kommende års budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse i henhold til klubbens vedtægter. Vedtægter findes her til download.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt, herunder uddeling af vandrepokaler

På valg er:

Kasserer Claus Beck (villig til genvalg)
Seniorudvalgsmedlem
Kvindeudvalgsmedlem Anni Steffensen (villig til genvalg)
Klubhusudvalgsmedlem Frank Larsen (villig til genvalg)

Følgende afgår uden for tur:

Sekretær Kristoffer Kleberg